atq命令


atq命令显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。 语法 atq(选项) 选项 -V:显示版本号; -q:查询指定队列的任务。 实例 at now + 10 minutes at> echo 1111 at> <eot> job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013 atq...

atq命令

atq命令显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。 语法 atq(选项) 选项 -V:显示版本号; -q:查询指定队列的任务。 实例 at now + ...
阅读全文 0